• 20/06/2019

Els costos laborals continuen a l’alça

Gestió financera

En el primer trimestre del 2019, i després de l’entrada en vigor de l’augment del salari mínim interprofessional fins als 900 €,  els  costos laborals (salari i cotitzacions a la seguretat social) han patit...

Tags: contractes, Salari, Seguretat Social


 • 28/05/2019

Valoració de bens a efectes d’assegurança: la millor opció asseguradora

Valoracions

AGR2 és especialista en  estimacions de valors  patrimonials a efectes d’assegurança i oferím els nostres serveis a mediadors d’assegurances per ajudar-los a tancar acords amb les entitats asseguradores,...

Tags: cobertures, assegurança, Valor pactat, Valoració patrimonial


 • 24/05/2019

Riscos mediambientals en pimes: Grup de Prioridad

Gestió de riscos

Coneixes quin grup de prioritat correspon a la teva empresa d’acord amb la Ley de Responsabilidad Medioambiental vigent? Per què la Ley és d’aplicació a empreses (operadores) de qualsevol dimensió: des de em...

Tags: assegurança, Garantia financera, Risc mediambiental


 • 28/04/2016

Megacamions

Assegurances

L'Ordre PRE/2788/2015 publicada en el BOE del 23 de desembre de 2015, modifica l'annex IX del Reglament General de vehicles aprovat per R. D. 2822/1998 i autoritza la circulació de determinats conjunts de vehicles amb unes masses i...

Tags: camió, normativa legal, seguretat vial


 • 20/04/2016

Principals verificacions periòdiques en l'empresa

Normativa

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals així com altres legislacions sobre seguretat industrial disposen que els equips de treball, les instal·lacions i els mitjans de protecció han d'instal·lar-se, u...

Tags: empresa, explosió, incendis, informes, instal·lacions, normativa legal


 • 19/04/2016

El fibrociment

Assegurances

Què és el fibrociment?

És un material resultant de la mescla de ciment amb fibres de asbento (amiant) per aconseguir una major capacitat mecànica. Va tenir gran acolliment al mercat, a causa d...

Tags: cobertures, Condicionat General, normativa legal, assegurança, sinistres


 • 14/04/2016

Cotxes del futur

Tecnologia

En els EUA han començat a legislar-los cotxes sense conductor i segons els legisladors d'aquest país, els ocupants no tindran cap responsabilitat legal en cas de sinistre ja que serà imputada a l'empresa que es conside...

Tags: auto, seguretat, assegurança, sinistres, sistemes informàtics


 • 14/04/2016

Actuació enfront d'un sinistre

Assegurances

A l'efecte d'aportar un valor afegit a la labor del mediador, s'ha preparat una fitxa tècnica en la qual es reflecteix l'actuació que ha de realitzar-se en cas de tenir un sinistre.

Telèf...

Tags: danys materials, incendis, assegurança, sinistres, pressa de decisions


 • 09/04/2016

Calculant la velocitat del vent

Assegurances

Es considera vent a tota massa d'aire en moviment, que sorgeix com a conseqüència del desigual escalfament de la superfície terrestre, sent la font d'energia eòlica (energia cinètica) la que transporta l...

Tags: assegurança, sinistres, vent


 • 04/04/2016

Regla proporcional si i compensació de capitals no?

Assegurances

La Compensació de Capitals és una garantia que afecta a l'assegurat al moment de cobrar una indemnització i que hauria d'estar incorporada generalment en les pòlisses de danys. Permet-me mostrar-te perquè...

Tags: compensació de capitals, Condicionat General, regla proporcional


 • 30/03/2016

L'explosió i el seu entorn

Peritació de Sinistres

Ens aproximem avui a l'escenari de les explosions, fenomen de freqüent manifestació, tant en l'àmbit de la vida familiar com de l'empresa, i la cobertura de la qual dins de les antigues pòlisses d'incendis...

Tags: danys materials, explosió


 • 22/03/2016

La importància d'emplenar la sol·licitud d'assegurança

Assegurances

No per molt coneguda, vaga insistir en la importància del correcte emplenament de la “Sol·licitud”. Estem davant el document basi en la definició del risc. Qualsevol omissió en el repertori de qüestions...

Tags: Condicionat General, sol·licitud d'assegurança, sinistres


 • 17/03/2016

Cobertures al 100%?

Peritació de Sinistres

Com a assessors dels nostres clients, sempre els hem aconsellat que el capital assegurat coincideixi amb la realitat, és a dir, que sigui el 100% del valor de l'interès, ja que, d'aquesta forma, a l'hora de determinar la...

Tags: Condicionat General, regla proporcional, cobertures


 • 08/03/2016

llamp i llampeig: ull amb els condicionats

Assegurances

Quan una espurna elèctrica arriba a la terra es diu que ha caigut un llamp, mentre que a l'espurna que va d'un núvol a una altra la hi denomina llampec. Tant la una com l...

Tags: Condicionat General, contractes, llamp, llampeig