• 09/04/2016

Calculant la velocitat del vent

Assegurances

Es considera vent a tota massa d'aire en moviment, que sorgeix com a conseqüència del desigual escalfament de la superfície terrestre, sent la font d'energia eòlica (energia cinètica) la que transporta l'aire en moviment.

El sector assegurador ofereix cobertura per als danys que pugui ocasionar el vent a partir d'una velocitat determinada per a això és necessari conèixer la velocitat que tenia el vent quan va ocasionar els danys.

El normal és consultar a l'estació meteorològica més propera al risc ja que l'anemòmetre del que disposen haurà registrat les diferents velocitats del vent durant un període determinat.

Moltes vegades, al moment del sinistre, es presenten problemes derivats de la distància en la qual es troba l'anemòmetre i unes altres perquè el mesurament d'aquest aparell ha registrat una velocitat inferior a la determinada en pòlissa i per contra els danys han estat importants.

Per intentar solucionar aquesta incidència hem de considerar els següents aspectes:

1. Que la velocitat del vent varia segons l'altura.

2. Els mesuraments dels anemòmetres es realitzen a una altura de 10 metres.

3. És important conèixer al fet que altura es troba el ben afectat en relació a l'anemòmetre del que s'ha pres la velocitat.

4. Rugosidad del terreny.

La Llei Exponencial de Hellmann corregeix la velocitat del vent en funció dels punts abans indicats.

V h = V 10 ( h / 10)a

on:

V h = velocitat del vent a l'altura que interessa
v 10 = velocitat del vent mesurada a 10 m. d'altura sobre el terrè
h = altura del risc considerat
a = exponent de Hellmann que varia segons la rugosidad del terrè

Relació Terrè/Coeficient: 

Pla amb gel o herba = 0,08 a 0,12
Pla (costa) = 0,14
Poc accidentat = 0,13 a 0,16
Zona rústica = 0,2
Accidentat o boscos = 0,20 a 0,26
Molt accidentat i ciutat = 0,25 a 0,40

Un exemple:

Suposem una comunitat de propietaris en una poblaciónimportante de la costa en la qual el club nàutic disposa d'una estació meteorològica amb el seu corresponent anemòmetre que en un moment donat ens indica que la velocitat del vent és de 60 km/h. i aquesta comunitat es troba a 80 metres d'altura respecte al club nàutic, l'efecte el vent sobre aquesta comunitat serà:

V h = V 10 ( h / 10)a
V h = Velocitat del vent sobre el ben assegurat
V 10 = velocitat registrada per l'anemòmetre
h = altura del ben assegurat respecte a la cota del sòl de l'anemòmetre
a = correcció per la rugosidad del terreny

Aplicant els valors a la fórmula:

V = 60 x ( 80/10)0,25 = 60 x 1,682 = 100,92 km/h

En aquest cas la Entitat Asseguradora procediria a rebutjar el sinistre sobre la base de les dades facilitades per l'estació meteorològica però la realitat demuestraque en el risc assegurat els danys produïts pel vent si que estarien garantits.


Tags: assegurança, sinistres, vent