• 19/04/2016

El fibrociment

Assegurances

Què és el fibrociment?

És un material resultant de la mescla de ciment amb fibres de asbento (amiant) per aconseguir una major capacitat mecànica. Va tenir gran acolliment al mercat, a causa de les seves propietats impermeables, la seva facilitat a perforar-se i tallar-se, al seu poc pes i a la seva gran estabilitat química.

Perillositat del fibrociment

La seva perillositat resideix en quan es fractura per qualsevol motiu, per exemple en un incendi, és llavors quan s'alliberen fibres d'amiant que per la seva baixa densitat queden en suspensió en l'aire i poden penetrar en el sistema respiratori ocasionant greus trastorns.

El fibrociment com a residu perillós està regulat per:

 • Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals.
 • RD 1627/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en la construcció
 • Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats.
 • Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer d'eliminació de residus.
 • RD 105/2008 d'1 de febrer que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
 • RD 396/2006 de disposicions mínimes de seguretat i salut aplicable als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.

Operacions de demolició, retirada o manteniment

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball va publicar en 2010 la Nota Tècnica de Prevenció NTP nº 862 que va substituir a la NTP nº 573 amb l'objectiu de divulgar el mètode de treball d'acord al RD 396/2006 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb exposició a l'amiant.Aquesta NTP juntament amb les NTP nº 796 i 815 tanquen la sèrie sobre treballs amb amiant.

Repercussió en el sector assegurador

El cas més freqüent és el de la retirada de les cobertes realitzades amb plaques ondades de fibrociment a causa de la seva afectació per un sinistre (foc o explosió). En els treballs de retirada dels elements danyats ha d'actuar-se:

 • El fibrociment ha de ser retirat abans de qualsevol operació d'enderrocament.
 • El mètode de treball a aplicar tindrà com a principal objectiu evitar l'alliberament de pols amb fibres d'amiant a l'ambient.
 • S'indicarà sempre com es realitzessin els mesuraments previstos per controlar:
 • Eficàcia dels mitjans de protecció col·lectiva.
 • Control una vegada acabats els treballs per evitar exposicions.
 • Seguiment per part de l'empresa responsable del pla de treball i de l'autoritat laboral competent, d'acord amb el Pla aprovat.

PRESTAR ATENCIÓ A:

 • Condicionats que en la cobertura de Desenrunament exclouen productes contaminants.
 • En Pèrdua de Beneficis el desenrunament amb fibrociment pot suposar més d'1 mes amb la qual cosa es recomana tenir present aquesta circumstància.


Tags: cobertures, Condicionat General, normativa legal, assegurança, sinistres