• 30/03/2016

L'explosió i el seu entorn

Peritació de Sinistres

Ens aproximem avui a l'escenari de les explosions, fenomen de freqüent manifestació, tant en l'àmbit de la vida familiar com de l'empresa, i la cobertura de la qual dins de les antigues pòlisses d'incendis i actualment en totes les pòlisses Combinades i/o Multirisc-Tot Risc creiem que mereix alguns comentaris, amb la intenció de refrescar conceptes.

Obviem enunciar la definició d'explosió, per fart coneguda i perquè figura descrita tant en tots els diccionaris com en els tractats d'assegurances publicades. Si se'ns permet, farem una mica d'arqueologia de l'explosió, amb respectuós record a la sèrie d'explosions que recollia la Tarifa d'Incendis (mare de les tarifes actuals) en la qual es feia un ampli repertori enunciatiu i limitatiu d'aquest fenomen:

Explosió de:

 • Aparells d'enllumenat, *infiernillos, estufes i cuines alimentades amb olis minerals.
 • De determinats gasos: ciutat, butà, propà, *gasógeno o acetilè.
 • De dinamita, pólvora, nitroglicerina, nitrocel·lulosa (per a riscos específics, que ara també haurem de tipificar adequadament).
 • D'aparells de vapor.
 • D'aparells i conduccions de calefacció.
 • De gasos incombustibles comprimits a pressió: aire, oxigen, gas carbònic i un llarg etcètera. 
 • De motors alimentats per essències i olis minerals.

En l'actualitat, la cobertura d'explosió quedarà garantida sense entrar detalladament sobre el seu origen, salvo per a aquells riscos en l'activitat dels quals intervinguin elements o processos de perillositat notòria: indústries extractives amb ús d'explosius diversos, indústries amb utilització de combustibles nuclears i uns altres de similar rang.

VARIETATS D'EXPLOSIÓ

Per l'àmbit on es produeixen:

 • Confinades: dins d'edificis, recipients, tubs.
 • No confinades: a l'aire lliure.

Per la velocitat de propagació:

 • Deflagració: velocitat compresa entre 100 i 200 mil·lisegons.
 • Detonació: velocitat molt superior a la de propagació del so.

Per la naturalesa de les matèries implicades

 • *Bleve (de l'anglès *boiling *liquid *expanding vapor explosió): exclusiva de líquids o gasos liquats continguts en un recipient. El seu senyal d'identitat és l'expansió de tota la massa de matèria implicada amb la figura de “fong amb una bola de foc”.
 • De pólvores: les matèries polvoritzades són molt susceptibles d'originar explosions, segons les condicions en què es manipulin i/o emmagatzemin. Tots les substancies combustibles en la seva fase polvoritzada, si fan explotar, ho fan de forma semblant a la dels gasos inflamables.


CIRCUMSTÀNCIES QUE INFLUEIXEN EN LA PRODUCCIÓ DE L'EXPLOSIÓ

 • Naturalesa de la matèria combustible. Encara que sembli increïble, el risc de menor a major es dóna entre matèries tals com: pols de carbó, aspirina en pols o alumini en pols.
 • Grandària de les partícules polvoritzades.
 • Humitat inferior al 50 %.
 • Presència suficient d'oxigen per mantenir la combustió.
 • Concentració del núvol de pols dins del rang de *explosividad.
 • Presència de calor /font d'ignició suficient.

INHIBIDORS DE LES FACIS EXPLOTAR

 • Creació d'atmosfera , sense oxigen desplaçant-ho, utilitzant Nitrogen o un altre gas inert.
 • Manteniment d'humitat ambiental superior al 50 %.
 • Eliminació de la presència de l'electricitat estàtica.
 • Instal·lació de detectors d'explosió, que activin mecanismes que impedeixin aconseguir el punt crític mínim *pre-explosiu.

Acabem l'article amb l'esment específic a la figura oposada a l'explosió:

Implosió: “...des de fora, cap a dintre”. Un exemple ho tindríem en la implosió de recipients en l'interior dels quals s'hagués realitzat el buit.

En moltes modalitats de pòlisses Combinades / Multirisc, ja siguin de riscos senzills (llar - comercio) com en les de riscos industrials, la implosió figura inclosa en el repertori de les cobertures. En unes altres, no és així. Ens permetem suggerir un repàs de condicionats sol·licitant la incorporació de la mateixa, per evitar problemes en cas que es produeixi un sinistre la causa del qual sigui la implosió.

En les ocasions en què hem sol·licitat l'esmentada incorporació, mitjançant suplement, se'ns ha indicat que no calia, ja que es *sobrentendía que quedava inclosa. L'experiència ens demostra que quan es produeix el sinistre, pot haver-hi algun problema amb el professional taxador si aquest no troba dins del text del condicionat la cobertura explicitada. Haurem de recórrer llavors a l'aclariment amb l'àrea de subscripció, etc. Evitem aquest tràmit en tant que sigui possible que, a la vista del client, podria interpretar-se com una omissió per la nostra banda referent a la cobertura més completa del seu risc.


Tags: danys materials, explosió