• 08/03/2016

llamp i llampeig: ull amb els condicionats

Assegurances

Quan una espurna elèctrica arriba a la terra es diu que ha caigut un llamp, mentre que a l'espurna que va d'un núvol a una altra la hi denomina llampec. Tant la una com l'altra tenen una durada molt curta i vénen acompanyades d'un tro. Com vulgarment es denomina llamp a qualsevol de les dues classes d'espurnes, a partir d'aquest moment no farem diferències entre l'una i l'altra.

DESCRIPCIONS

El llamp s'origina en un tipus de núvols anomenats cumulonimbus o núvols de tempesta, aquests núvols tenen una gran extensió i vénen molt carregades d'aigua. És la reacció elèctrica causada per saturació de càrregues electro-estàtiques que s'han generat i acumulat durant l'activació d'una tempesta. Durant una petita porció de temps (de 10 a 100 microsegons) el llamp es fa visible i posteriorment a la seva desaparició es presenta el soroll del tro.

Per generar un llamp és necessari que les càrregues positives i negatives d'un núvol se separin, la qual cosa es produeix quan els cristalls de gel que estan dins d'un núvol es freguen entre si a causa dels corrents aeris ascendents. Això provoca que es concentri una forta càrrega estàtica: la positiva ascendeix i la negativa descendeix.

Per fer-nos una idea del poder d'un llamp, es pot indicar el següent:

  • Tensió entre núvol i terra: de 10.000 volts a 1.000 M de volts
  • Intensitat de descàrrega: de 5 amperes a 300 M d'amperes.
  • Temperatura: supera els 27.000 graus.
  • Velocitat:130.000 km/*seg. inferior a la llum (300.00 km/s).

D'altra banda, la calor produïda per la descàrrega elèctrica escalfa l'aire i ho expandeix bruscament, la qual cosa dóna lloc a ones de pressió que es propaguen com a ones sonores a una velocitat de 300 m/s, la qual cosa produeix el soroll que es coneix com a tro.

CONSEQÜÈNCIES DE L'IMPACTE

Actualment una de les característiques més rellevants de la nostra societat, tant en l'àmbit industrial com en el domèstic, és la múltiple presència d'equips i màquines que inclouen components electrònics molt sensibles a les *sobretensiones, que, en la majoria dels casos, no disposen de les proteccions necessàries.

El reglament de baixa tensió ofereix òptimes proteccions a les variacions que pot experimentar l'electricitat, però no són útils en el cas d'un impacte d'un llamp.

Els danys que ocasiona un llamp poden classificar-se en dos grups:

  • Danys produïts per la descàrrega directa a la instal·lació.
  • Descàrregues llunyanes a la instal·lació però que li afecten.

Per evitar aquests danys poden utilitzar-se parallamps o descarregadors.

RESPOSTA ASSEGURADORA

Les asseguradores, conscients del perill que suposa la caiguda d'un llamp contra un edifici, han inclòs aquesta garantia des de fa molts anys en les seves pòlisses d'incendi i posteriorment en els multiriscos. Normalment s'indica com a cobertura de caiguda d'un llamp: Els danys produïts per una pertorbació en el camp elèctric de l'atmosfera, la qual cosa és correcte.

Però són iguals totes les garanties? Després de repassar uns quants condicionats generals, ens hem trobat amb alguna que una altra sorpresa, unes en llegir les exclusions d'aquesta garantia (si bé hem d'indicar que en molts condicionats no existeixen exclusions) i unes altres en el redactat de la cobertura.

Hem agrupat els problemes detectats en dos apartats:

1. Exclusions: S'exclouen els danys ocasionats en aparells elèctrics o instal·lacions elèctriques i en els seus accessoris.

Què es cobreix en aquesta pòlissa? En aquesta garantia no estan inclosos ni els aparells elèctrics ni els seus accessoris.

Què s'està cobrint en aquesta altra pòlissa?

  • La garantia del segur s'estén a cobrir els danys que es produeixin en transformadors, quadres de comandament i control elèctric, les seves instal·lacions i accessoris.
  • La cobertura està molt clara, però és suficient?
  • Els danys en aparells i les seves instal·lacions elèctriques o electròniques, electrodomèstics així com la instal·lació elèctrica fixa del continent queden garantides fins a un límit de 3.005 euros. Amb aquest capital, què podem reposar?

2. Redactat de la garantia:

S'entén per caiguda del raig la descàrrega directa sobre el ben assegurat derivada d'una pertorbació en el camp elèctric de l'atmosfera. Què passa si el raig impacta en un arbre del jardí i causa danys al contingut?, què ocorreria en el cas que el llamp impactés en la línia elèctrica i es propagués per aquesta fins a l'interior de l'habitatge?

Com a conclusió, no pot donar-se per sabut què cobreix o què no cobreix una garantia, ja que una paraula, una limitació o una exclusió poden deixar a l'assegurat sense indemnitzar o indemnitzat amb una quantitat totalment insuficient en funció dels danys que s'han ocasionat. És molt important llegir els condicionats per evitar-nos sorpreses.


Tags: Condicionat General, contractes, llamp, llampeig