• 28/04/2016

Megacamions

Assegurances

L'Ordre PRE/2788/2015 publicada en el BOE del 23 de desembre de 2015, modifica l'annex IX del Reglament General de vehicles aprovat per R. D. 2822/1998 i autoritza la circulació de determinats conjunts de vehicles amb unes masses i dimensions superiors a les quals estaven autoritzades.

Aquesta Ordre, segons la Disposició final segona, entra en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE, és a dir el 24 de desembre de 2015.

Es defineix com a configuració euro-modular “megatrucks” els conjunts de vehículoscon més de 6 línies d'eixos, els mòduls dels quals no superen la massa màxima de 60 tones i la seva longitud màxima és de 25,25 metres.

agr2 - EMS

En l'article únic, que modifica l'annex IX del Reglament General de Vehicles, al seu apartat 2 estableix que sempre que sigui possible, els itineraris d'aquests transports hauran de transcórrer per autopistes i autovies.

En la introducció a l'Ordre, es fa esment dels potencials beneficis de la circulació dels conjunts de vehicles en configuració euro-modular, quant a:

  • La reducció del trànsit de vehicles pesats.
  • L'estalvi energètic.
  • La disminució d'emissions.
  • Els menors costos en l'activitat del transport.

També s'indica que en altres països europeus, on la seva circulació està autoritzada, aquest tipus de vehicles no ha tingut implicació negativa en la sinistralitat, sinó al contrari, en disminuir el nombre de vehicles pesats en circulació, la qual cosa produeix una reducció correlativa de l'exposició al risc, i per tant, es millora el nivell de seguretat vial.

La patronal ANFAC qualifica aquesta autorització com “un pas més cap a la reindustrialització i un avanç en la competitivitat per a les fàbriques instal·lades a Espanya”, estimant:

  • Una reducció del preu de la tona/km transportada en un 22 %.
  • Una millora mediambiental amb la reducció d'emissions de CO2 i gasos contaminants, perquè es produirà un ús relativament limitat d'aquests vehicles (20 %, és a dir un de cada cinc).
  • Un estalvi per a les empreses al voltant dels 110 milions d'euros.

Per part d'EQUO/Alternativa verda, critica aquesta decisió sobre la base de:

  • Augmentarà la sinistralitat a causa de la major dificultat en els avançaments i en les maniobres.
  • Pot incrementar, àdhuc més, el transport per carretera enfront del transport per ferrocarril on som deficitaris ja que a Espanya les mercaderies transportades per ferrocarril és del 3 % enfront del 20 % de la mitjana europea.

També fa esment EQUO, que la circulació d'aquests vehicles estan prohibits en països com Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit.


Tags: camió, normativa legal, seguretat vial