• 20/04/2016

Principals verificacions periòdiques en l'empresa

Normativa

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals així com altres legislacions sobre seguretat industrial disposen que els equips de treball, les instal·lacions i els mitjans de protecció han d'instal·lar-se, utilitzar-se i mantenir-se de tal manera que es preservi la seguretat i la salut dels treballadors.

A continuació i en forma de guia es relacionen tots els equips, instal·lacions i riscos que han de ser verificats periòdicament en l'empresa:

1. Agents cancerígenos.

2. Emmagatzematge de productes químics:

 • Líquids inflamables i combustibles
 • Òxid d'etilè
 • Clor
 • Amoníac anhído
 • Ampolles de gasos liquats, comprimits i dissolts a pressió
 • Líquids corrosius
 • Líquids tòxics
 • Fertilitzants a força de nitrat amònic amb alt contingut de nitrogen
 • Peròxids orgànics

3. Amiant:

 • Demolició d'edificis.
 • Manteniment i reparació

4. Aparells a pressió:

 • Calderes
 • Centrals generadores d'energia elèctrica de + 50MW
 • Refineries de petrolis
 • Plantes químiques
 • Dipòsits criogènics de + 1000 litres
 • Ampolles d'equips respiratoris autònoms
 • Recipients a pressió transportables

5. Atmosferes explosives

6. Equips de protecció individual

7. Equips i accessoris d'elevació:

 • Cadenes, cables i cinchas
 • Grues torre para obres
 • Grues mòbils autopropulsadas
 • Carretons industrials
 • Ponts grua
 • Aparells d'elevació vinculats a màquines
 • Montacargas

8. Escales de mà, bastides i plataformes suspeses

9. Exposició a productes químics

10. Instal·lacions amb el risc de legionel·la:

 • Instal·lacions d'aigua calenta sanitària
 • Instal·lacions d'aigua freda per a consum humà

11. Instal·lacions d'ascensors:

 • En edificis industrials
 • En edificis de pública concurrència.
 • En edificis de + 20 habitatges o + 4 plantes
 • Ascensors no inclosos als apartats anteriors

12. Instal·lacions de gas:

 • Envasos de Gasos Liquats del Petroli per a ús propi
 • Instal·lacions receptores de combustible gasós

13. Instal·lacions d'aparells de rajos X

14. Instal·lacions elèctriques d'alta tensió.

15. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió:

 • Potències superiors a 100 kw
 • Locals de pública concurrència:
 • Espectacles i activitats recreatives
 • Quiròfans i sales d'intervenció
 • Locals amb el risc d'incendi i explosió
 • Locals mullats amb potència de + 25 kw
 • Piscines amb potència de + 10 kw
 • Il·luminat exterior
 • Fonts amb potència de + 1 kw
 • Habitatges amb potència superior a + 100 kw

16. Instal·lacions petrolíferes. Emmagatzematge per a consum propi:

 • Instal·lacions de superfície que no requereixen projecte.
 • Instal·lacions de superfície que requereixen projecto
 • Instal·lacions enterrades.
 • Tota instal·lació que requereixi projecte.

17. Instal·lacions petrolíferes per a subministrament de vehicles:

 • Instal·lacions de superfície que no requereixen projecte.
 • Instal·lacions de superfície que requereixen projecto
 • Instal·lacions enterrades.
 • Tota instal·lació que requereixi projecte.

18. Instal·lacions tèrmiques als edificis:

 •  
 • Generadors de calor de potència tèrmica 20 kw 
 • Generadors de calor de potència tèrmica > 70 kw
 • Generadors de fred de > 12 kw
 • Instal·lacions tèrmiques completes de potència de calor > 20 kw
 • Instal·lacions completes de potència de fred > 12 kw

19. Llocs de treball

20. Màquines

21. Plantes i instal·lacions frigorífiques.

22. Plataformes elevadores de vehicles.

23. Protecció contra incendis:

 • Establiments turístics
 • Establiments sanitaris
 • Establiments de pública concurrència
 • Establiments industrials
 • Instal·lacions de protecció contra incendis en tots els casos

24. Portes i portones motoritzats:

25. Radiacions òptiques artificials.

26. Soroll

27. Senyalitzacions de seguretat i salut en el treball

28. Sitges i dipòsits:

 • Sitges
 • Dipòsits fixos de GLP

29. Tractament tèrmic industrial amb combustible sòlid, líquid ogaseosos

30. Vibracions mecàniques.

Per ampliar la informació consultar web de Foment del Treball Nacional


Tags: empresa, explosió, incendis, informes, instal·lacions, normativa legal