• 24/05/2019

Riscos mediambientals en pimes: Grup de Prioridad

Gestió de riscos

Coneixes quin grup de prioritat correspon a la teva empresa d’acord amb la Ley de Responsabilidad Medioambiental vigent? Per què la Ley és d’aplicació a empreses (operadores) de qualsevol dimensió: des de empreses en presència destacada al mercat, fins operadors de dimensió mitja, local i pimes.

La Ley de Responsabilidad Ambiental, Ley 26/2007 de 23 de octubre, va significar la transposició a Espanya de la normativa europea en materia de responsabilitat mediambiental. En el seu anex III enumera les activitats econòmiques o profesionals que queden subjectes a la Ley i per el seu grau de perillositat.

Tots el operadors en què la seva activitat quedi descrita en l’esmentat anex III, han de constituir una garantia financera obligatòria (art. 24 de la Ley) per fer front a la responsabilitat mediambiental inherent a l’activitat o activitats que pretenguin desenvolupar. L’esmentada garantia es podrà constituir mitjançant:

  • Una pòlissa d’assegurança
  • Un aval financer
  • Una reserva tècnica materialitzada en inversions financeres recolçades per el sector públic
     

Terminis d’obligatorietat i quantia

La Orden Ministerial ARM1783/2011 de 22 de junio va organitzar les activitats per prioritats (de menor -prioritat 3, a major -prioritat 1), i disposar un calendari gradual d’entrada en vigor de la obligatorietat de la cobertura financera per responsabilitat mediambiental, comptant a partir del 31/10/2017.

  • Prioritat 1 (la més greu) : 31/10/2018
  • Prioritat 2 (gravetat mitjana) : 31/10/2019
  • Prioritat 3 pendent encara de fixar data

La quantia de la garantia financera obligatòria, ha de ser definida mitjançant una anàlisi de riscos mediambientals per part del propi operador, al màxim cobert per esdeveniment i anualitat, será de 20.000.000€. Es podrà establir una franquicia a càrrec de l’operador del 0,5% de la quantia a garantir i els límits dels costos relacionats en concepte de prevenció i evitació de danys, podran fixar-se en el 10% de la suma garantida.

 

Per el noviembre hauran d’estar constituïdes les garanties obligatòries en vigor per activitats de prioritat 2. El sector assegurador disposa de cobertures per donar resposta a la constitució de la garantia, ja siguin empreses (operadores) en presència destacada al mercat, o empreses de tamany mitjà, locals o pimes.

Consulta el teu mediador d’assegurances habitual i t’oferirà la pòlissa d’assegurança per establir la garantia. AGR2 col·labora assessorant a mediadors d’assegurances en el camp de la responsabilitat mediambiental, aprofitant la nostra experiencia asseguradora.

Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a analitzar la garantia financera que ha de contractar el teu client.


Tags: assegurança, Garantia financera, Risc mediambiental