Asesores en Gerencia de Riesgos 2, S.L. (AGR2) amb domicili postal a Rosselló 244 1er 1a - 08008 Barcelona, titular del website www.agr2.es, és al seu torn titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris.

La informació continguda en la citada base de dades és usada, tant per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la nostra web, com amb finalitats estadístiques i/o comercials, via correu electrònic o altres mitjans. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació dels serveis sol·licitats o amb finalitats de prospecció comercial o estudis de mercats realitzats per AGR2. S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó "Enviar" del formulari de recollida de dades, o quan accedeixi a l'àrea d'ús restringit mitjançant el user/password facilitat per AGR2.

AGR2 ha adoptat les mesures d'ordre tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 13 de Desembre, sobre el tractament de les dades de caràcter personal i altra legislació aplicable. L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se AGR2 el dret d'excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses.

Qualsevol usuari registrat pugues, a qualsevol moment, exercir el seu dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal facilitats a través del formulari de la web o correu electrònic, mitjançant:

  • comunicació escrita dirigida a Rosselló, 244 1er 1a - 08008 Barcelona
  • correu electrònic dirigit a info@agr2.es