El pack bàsic de serveis comptables de AGR2 és la solució bàsica a les teves necessitats comptables com a empresa, organització o activitat professional.

Tresoreria

 • Situació actual. Anàlisi i Informe de la situació. Examinem l’estat actual de la situació aplicant els criteris més estrictes per a definir el pla de futur.
 • Diagnòstic de la falta de liquiditat ocasional i / o continuada. Un dels punts claus es el coneixement profund que origina la falta de liquiditat i poder corregir les tendències negatives.
 • Avaluació de l'equilibri financer, diferenciant els conceptes entre ingrés, cobrament, despesa i pagament. En aquest punt es clarifiquen els quatre conceptes indicats fent especial menció a les diferències en el temps per a la materialització per a cadascun d’ells.
 • Identicació de cobraments previstos. Aquest procés queda clarificat  totalment al paràgraf anterior.
 • Identificació de pagaments periòdics previsots: deutors, serveis, etc. Seguiment rigorós del flux de pagament implementat en el procés accions estratègiques.
 • Previsió bàsica de tresoreria. L’estratègia a seguir per defugir sorpreses a curt  i mig termini.
 • Estimació del saldo disponible per a cada període planificat. És el resultat de l’aplicació dels criteris ja definits. anteriorment.

Compte de resultats

 • Càlcul del marge brut. El seu càlcul es molt “senzill” però  molt important per el futur de l’empresa. Bàsicament es el resultat dels:

Ingressos de l’explotació menys les  despeses corresponents

 • Identificació de despeses fixes i variables. El Pla General Comptable estableix clarament els epígrafs que defineixen les despeses fixes i les variables. Encara que la casuística de cada empresa ens permetrà  reconsiderar el criteri fix/variable
 • Estudi de la relació entre els terminis de cobrament i pagament. Evitarà les habituals tensions de tresoreria
 • Previsió, fins a fi d'anualitat, basada en la facturació prevista.
  • En el  cas d’empreses ja implantades amb històric d’exercicis anteriors, la previsió es basa en l’experiència adquirida així com en les situacions de mercat actualitzades  i la projecció de futur previstes.
  • Per a empreses de nova creació, la referència figurarà a l’informe del Projecte empresarial amb les estimacions financeres que figuren al mateix. En aquest cas un seguiment continuat en l’evolució de les vendes/ingressos ens permetrà ajustar al màxim la realitat de l’exercici en referència al Projecte.

 800 €/ + IVA 
 

Contacta amb AGR2 i t'explicarem els avantatges del pack bàsic de serveis comptables de AGR2. Sabem com ajudar-te!