El pack global de serveis comptables de AGR2 és la solució global a les teves necessitats comptables com a empresa, organització o activitat professional.

Tresoreria

 • Situació actual. Anàlisi i Informe de la situació. Examinem l’estat actual de la situació aplicant els criteris més estrictes per a definir el pla de futur.
 • Diagnòstic de la falta de liquiditat ocasional i / o continuada. Un dels punts claus es el coneixement profund que origina la falta de liquiditat i poder corregir les tendències negatives.
 • Avaluació de l'equilibri financer, diferenciant els conceptes entre ingrés, cobrament, despesa i pagament. En aquest punt es clarifiquen els quatre conceptes indicats fent especial menció a les diferències en el temps per a la materialització per a cadascun d’ells.
 • Identicació de cobraments previstos. Aquest procés queda clarificat  totalment al paràgraf anterior.
 • Identificació de pagaments periòdics previsots: deutors, serveis, etc. Seguiment rigorós del flux de pagament implementat en el procés accions estratègiques.
 • Previsió bàsica de tresoreria. L’estratègia a seguir per defugir sorpreses a curt  i mig termini.
 • Estimació del saldo disponible per a cada període planificat. És el resultat de l’aplicació dels criteris ja definits. anteriorment.

Compte de resultats

 • Càlcul del marge brut. El seu càlcul es molt “senzill” però  molt important per el futur de l’empresa. Bàsicament es el resultat dels:

Ingressos de l’explotació menys les  despeses corresponents

 • Identificació de despeses fixes i variables. El Pla General Comptable estableix clarament els epígrafs que defineixen les despeses fixes i les variables. Encara que la casuística de cada empresa ens permetrà  reconsiderar el criteri fix/variable
 • Estudi de la relació entre els terminis de cobrament i pagament. Evitarà les habituals tensions de tresoreria
 • Previsió, fins a fi d'anualitat, basada en la facturació prevista.
  • En el  cas d’empreses ja implantades amb històric d’exercicis anteriors, la previsió es basa en l’experiència adquirida així com en les situacions de mercat actualitzades  i la projecció de futur previstes.
  • Per a empreses de nova creació, la referència figurarà a l’informe del Projecte empresarial amb les estimacions financeres que figuren al mateix. En aquest cas un seguiment continuat en l’evolució de les vendes/ingressos ens permetrà ajustar al màxim la realitat de l’exercici en referència al Projecte.

Balanç de Situació

 • Identificació del fons de maniobra

  Fons de Maniobra = Actiu Corrent – Passiu Corrent

  • Variable en el transcurs de l’exercici
  • Haurà de controlar-se periòdicament per garantir la liquiditat i solvència de l’empresa
    
 • Ràtio de rendibilitat i endeutament. Ratis de Rendibilitat:
  • ROE, ens indica el retorn sobre el Patrimoni, contemplant els deutes de l’empresa
  • ROI, identifica la gestió/eficiència de l’empresa

   Rati d'endeutament es correspon amb el (Passiu / Patrimoni Net)

Altres / Variables

 • Seguiment trimestral de les desviacions. La pràctica a la majoria de pimes estableix un seguiment trimestral de les desviacions.Els nostres serveis preveuen diferents períodes adaptats a la sol·licitud de l’Empresa.
 • Implementació de millores basades en els informes esmentats. La nostra estreta col·laboració amb els responsables de la gestió de l’empresa ens perfilarà un conjunt de millores derivades del resultat dels informes periòdics.
 • Suport i / o gestió amb les entitats bancàries. Sempre a petició de l’Empresa participarem en les gestions necessàries.
 • Col·laboració en la creació del pressupost anual. Com a resultat del desenvolupament de tots els punt exposats en la presentació dels serveis, ens permetrà col·laborar estretament amb el disseny del pressupost anual idoni, per aconseguir l’EXCELÈNCIA empresarial del nostre client.

 COST A DEFINIR 


Contacta amb AGR2 i t'explicarem els avantatges del pack global de serveis comptables d'AGR2. Sabem com ajudar-te!